وزیر کشور آلمان گفت:

قانون جدید مهاجرت، نقطه تاریخی است

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ وزیر کشور آلمان، هورست سیوفر، تغیرات قانون جدید مهاجرت آلمان در خصوص فرآیند مهاجرت و شرکت در دوره‌های آوسبیلدونگ را “یک نقطه تاریخی” توصیف کرده است. این قانون جدید که در تاریخ سوم مارچ 2020 به تصویب رسیده است معیارهای واضحی را برای اشتغال مهاجرین در آلمان در هر شرایطی، توصیف کرده است.