مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

افزایش علاقه آلمانی‌ها به معاشرت با مهاجران

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در سال 2019 نظرسنجی با جامعه آماری 9298 شهروند آلمانی، در خصوص همزیستی با مهاجران انجام شده است. در این نظرسنجی هر شهروند آلمانی باید از صفر تا 100 در خصوص تمایل به همزیستی با مهاجران عددی را مشخص کند که در پایان نظرسنجی نتیجه میانگین عدد 83 شده است. این نظرسنجی به خوبی نشان می‌دهد آلمان مهاجرپذیرتر شده است.