مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

آلمان، بهترین مقصد مهاجران تحصیلی

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در طول سالهای گذشته مقصد بیشتر دانشجویان ایرانی برای مهاجرت تحصیلی پنج کشور آلمان، کانادا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا بوده است که آلمان با 4846 مهاجر تحصیلی به عنوان بهترین مقصد تحصیلی شناخته شده است.