مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

آیا مردان آلمانی شلوارک می‌پوشند؟

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ شلوارک چرمی، جوراب‌های تا زانو و بند شلوارک شاید لباس روزمره مردم آلمان نباشد؛ ولی به عنوان بخشی از میراث ملی به حساب می‌آید. این ترکیب لباسی خیلی جالب است و بهترین زمان برای دیدن این پوشش، جشن اکتبر سالیانه در مونیخ است.