مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

ادامه روند کاهش درخواست‌های پناهندگی در آلمان

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ بر اساس سیاست‌های دولت رقم درخواست پناهندگی در آلمان همچنان روند نزولی دارد. دولت آلمان توانسته است با تسهیل پروسه مهاجرت به آلمان و تغییر قوانین مهاجرتی رقم دخواست پناهندگی را نسبت به سال گذشته 52 درصد کاهش دهد.