مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

کلیساها در آلمان از سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا انتقاد کردند

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ کلیساهای کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس آلمان با نشر یک بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا به خاطر سیاست مرزهای بسته در قبال مهاجرین انتقاد کردند و از سیاستمداران خواستند همانند آلمان مرزهای خود را در برابر مهاجرین باز کنند و کرامت انسانی حفاظت کنند.