آماری درباره تعداد بیکاران ساکن آلمان

کاهش تعداد بیکاران در آلمان

آمارنامه

وضعیت بازار کار آلمان در ماه سپتامبر با رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است.
براساس گزارش اداره کار آلمان تعداد بیکاران در ماه سپتامبر به 2465 میلیون نفر کاهش یافت. این میزان حدوداً 11هزار نفر کمتر از ماه آگوست و حدود 38 هزار نفر کمتر از سپتامبر سال گذشته است.
دانیل ترزنباخ، مدیر اداره کار آلمان گفته است: «بازار کار همچنان به طور مثبت توسعه خواهد یافت و نرخ بیکاری کمتر هم خواهد شد.»
در این ماه نرخ بیکاری 0.2 درصد کاهش داشته و به 5.4 درصد رسیده است. این میزان در سپتامبر 2019 در کل کشور 4.9 درصد و در سپتامبر 2020 حدوداً 6.2 درصد بود.

کاهش تعداد بیکاران در آلمان