مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

کانال مانش بسته می‌شود

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ دولت بریتانیا اعلام کرد با همکای دولت فرانسه برای دوبرابر کردن شمار گشت‌های دریایی در شمال فرانسه به‌منظور متوقف کردن قایق‌های مهاجران در کانال مانش به توافق رسیده است. براساس این توافق، دولت فرانسه موظف می‌شود تا با دو برابر کردن شمار گشت‌های گارد ساحلی خود، حرکت پناهجویان غیرقانونی به سوی بریتانیا آن هم با قایق‌های کوچک را متوقف کند.