جذاب ترین آمارهای مربوط به آلمان؛

چند درصد دانشجویان در کنار تحصیل کار می‌کنند؟

آمارنامه

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ تمامی دانشجویانی که در خارج از کشور کار می‌کنند با موضوع کار دانشجویی آشنا هستند. در آمار زیر در این خصوص بیشتر صحبت کرده‌ایم و گفته‌ایم که چند درصد از دانشجویان در کنار تحصیل کار می‌کنند.

آمارهای مهاجرت به آلمان