جذاب ترین آمارهای مربوط به آلمان؛

چند ایرانی شاغل در آلمان اقامت دائم گرفته‌اند؟

آمارنامه

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ تعداد ایرانیانی که در طول سالهای گذشته توانسته‌اند اقامت دائم دریافت کنند سال به سال در حال افزایش است. به شکلی که در طول چهار سال این رقم دو برابر شده است.

آمارهای مهاجرت به آلمان