وزیر خارجه ایالت نوردراین-وستفالن:

روز وحدت مهاجرین را نامگذاری کنید

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ سرپ گولر، وزیر امور خارجه ایالت نوردراین-وستفالن، در راستای افزایش وحدت بین شهروندان آلمانی و مهاجرین پیشنهاد نامگذاری یک روز به نام “وحدت برای مهاجران” را مطرح کرد. این طرح در حال بررسی است و با نامگذاری این روز، شاهد افزایش مهاجرپذیری آلمان و وحدت بین مردم آلمان و مهاجرین خواهیم بود.