در سال 2019:

خوداشتغالی ایرانیان در آلمان 20 درصد رشد داشته است

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در سال 2019 تعداد 98 ویزا خوداشتغالی در آلمان برای مهاجرین ایرانی صادر شده است که نسبت به سال 2018 شاهد رشد 20 درصدی صدور این نوع ویزا بوده ایم.