جذاب ترین آمارهای مربوط به آلمان؛

حرکت ژرمن ها به سمت کهنسالی

آمارنامه

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ آلمان یکی از پیرترین کشورهای دنیاست. سرعت پیرشدن جمعیت آلمان بالاست و در حال حاضر در جایگاه سومین کشور پیر دنیا با میانگین 47 سال قراردارد. پیری جمعیت در آلمان باعث افزایش تقاضا دولت آلمان برای مشاغلی مانند پرستاری سالمندان است.

در حال حاضر 30 تا 49 ساله‌ها بیشترین سهم را دارند اما همین افراد طی چند دهه آینده به جمعیت سالمند بدل می‌شوند. حدود 20 درصد از مردم آلمان بالای 65 سال سن دارند که همین موضوع باعث نگرانی سیاستمداران و دولتمداران آلمان شده است.