جذاب ترین آمارهای مربوط به آلمان؛

تعداد پناهندگان در آلمان

آمارنامه

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ آمارهای پناهندگی آلمان به شرح زیر است.

آمارهای مهاجرت به آلمان