جذاب ترین آمارهای مربوط به آلمان؛

تعداد سالانه دریافت اقامت دائم از سوی ایرانیها به علت داشتن شغل در آلمان

آمارنامه

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ تعداد سالانه دریافت اقامت دائم از سوی ایرانیها به علت داشتن شغل در آلمان در سال 2015، 205 اقامت. در سال 2016 301، در سال 2017 367، در سال 2018 417 و در سال 2019 530 ویزا بوده است.
برای دریافت اقامت دائم از طریق حقوق بلوکارت 33 و 21 ماه و و با سقف کمتر از حقوق بلو کارت ۴۸ ماه طول می‌کشد.

تعداد سالانه دریافت اقامت دائم از سوی ایرانیها به علت داشتن شغل در آلمان