مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

افزایش حداقل دستمزد تعیینی برای درخواست «بلوکارت» اتحادیه اروپا

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا که طرح اشتغال شهروندان غیراروپایی، موسوم به «کارت آبی» را در دست اجرا دارند، میزان حداقل دستمزد تعیین شده برای درخواست «بلوکارت» را  افزایش داده‌اند. از این میان، آلمان که در استخدام شهروندان کشورهای ثالث پیشتاز است، حداقل میزان حقوق تعیینی برای مشاغل دارای کمبود را از ۴۳ هزار و ۵۶ یورو به ۴۴ هزار و ۳۰۴ یورو افزایش داده و این میزان برای آن گروه از مشاغل که دارای کمبود نیروی کار نیست نیز از ۵۵ هزار ۲۰۰ یورو به ۵۶ هزار و ۸۰۰ یورو رسیده است