جذاب ترین آمارهای مربوط به آلمان؛

تعداد دانشجویان مهاجر ایرانی افزایش یافته است

آمارنامه

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ تعداد دانشجویان مهاجر ایرانی افزایش یافته است. این نمودار روند افزایش دانشجویان ایرانی در برخی از کشورهای منتخب را نشان می‌دهد. روند دانشجویان ایرانی فزاینده بوده است، خصوصا کشورهای آلمان و ترکیه که در سالیان اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است.

تعداد دانشجویان مهاجر ایرانی افزایش یافته است