مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

روند انتقال پناهجویان زیرسن از یونان به آلمان در هفته آینده آغاز می‌شود

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ روند فرستادن ۶۲ پناهجوی زیرسن به آلمان تا کم تر از یک هفته دیگر آغاز می‌شود. این پناهجویان آسیب پذیر در جزایر لیسبوس، خیوس و ساموس زندگی می‌کردند.