مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

سهم مهاجران در نوآوری و فناوری آلمان

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ موسسه مطالعات اقتصاد آلمان در کلن در گزارشی که سال پیش منتشر کرد نشان می‌دهد، میزان نوآوری و اختراعات در بین مهاجران آلمانی یا کسانی که پیشینه مهاجرتی دارند، افزایش یافته است.

حدود ۱۰ % از اختراعات ثبت شده در آلمان مربوط به این افراد است. سهم مهاجران در نوآوری که در سال ۲۰۰۵ حدود ۶% بود، در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۰% رسیده است.