آلمان پر از انجمن‌های جالب، بلکه هم عجیب و غریب، است. در این مقاله شما را با 11 انجمن آلمان که نشان دهنده فرهنگ آلمان است، آشنا کرده‌ایم.