جذاب ترین آمارهای مربوط به آلمان؛

ایرانی‌ها بیشتر به کدام کشورها مهاجرت می‌کنند؟

آمارنامه

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در این نمودار نقشه پراکندگی مهاجران ایرانی در نقاط مختلف جهان را مشاهده میکنیم که مشخص است که عمدتا کشور های اروپا غربی خصوصا انگلیس آلمان سوئد و ترکیه و همچنین کشورهای آمریکا شمالی مانند کانادا و آمریکا و البته استرالیا و کشورهایی در آفریقا مقصد مهاجران ایرانی بوده است.

ایرانی‌ها بیشتر به کدام کشورها مهاجرت می‌کنند؟