مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

افزایش علاقه آلمانی‌ها به معاشرت با مهاجران

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در سال ۲۰۱۹ نظرسنجی با جامعه آماری ۹۲۹۸ شهروند آلمانی، در خصوص همزیستی با مهاجران انجام شده است. در این نظرسنجی هر شهروند آلمانی باید از صفر تا ۱۰۰ در خصوص تمایل به همزیستی با مهاجران عددی را مشخص کند که در پایان نظرسنجی نتیجه میانگین عدد ۸۳ شده است. این نظرسنجی به خوبی نشان می‌دهد آلمان مهاجرپذیرتر شده است.